Styrets beretning

Virksomhetens art og overordnede målsettinger

Akershus KollektivTerminaler FKF (heretter AKT) har som formål å forvalte og sørge for drift og utvikling av fylkeskommunens faste eiendom knyttet til kollektivformål.
Ved utgangen av 2019 omfattet virkeområdet til foretaket følgende:

 • Bussterminaler (Akershus og Oslo)
 • Bussanlegg (Akershus)
 • Fergeterminaler (Akershus og Oslo)
 • Innfartsparkeringer (Akershus)
 • Sykkelparkeringer (Akershus)
 • Knutepunkter (Akershus og Oslo)
 • Sjåførfasiliteter (Akershus og Oslo)


AKT er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av denne delen av kollektivinfrastrukturen. Dette innebærer tett samhandling og løpende kontakt med de andre aktørene innen kollektivtrafikk i Akershus og Oslo. Styret har lagt stor vekt på et konstruktivt og aktivt samarbeid med alle aktuelle aktører, private så vel som offentlige. AKT er i tillegg forretningsfører for Vaterland Bussterminal AS, som eier Oslo Bussterminal, og har drift, forvaltning og utvikling av denne terminalen. På eiersiden av Vaterland Bussterminal AS er henholdsvis Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

Viktige målsettinger styret satte for AKT i 2019, var løpende videreutvikling av brukerrettet drift, forebyggende sikkerhetsarbeid og en god økonomistyring.

AKT’s samfunnsoppdrag er brukerrettet. Brukergruppene omfatter både reisende, leietakere og operatørene som benytter terminaler og bussanlegg.

Nasjonal Transportplan (NTP) legger til grunn at kollektivt, sykkel og gange skal ta veksten i den regionale persontrafikken. AKT bidrar til dette bærekraftige målet, ved å tilby brukerne kollektivterminaler der det er trygt og sikkert å ferdes, godt skiltet og enkelt å finne frem. Terminalene skal være universelt tilrettelagt slik at flest mulig har anledning til å velge kollektivt.

For at flere skal reise kollektivt må reisen starte og slutte på en god måte, derfor er det viktig at AKT kan tilby godt vedlikeholdte, moderne og innbydende bygg og områder, med best mulig fasiliteter. Sykkelparkering bestreber foretaket seg på å tilby i tilknytning til alle større kollektivterminaler. Terminaler og knutepunkter oppgraderes slik at kjøre- og oppholdstid blir kortest mulig og at reisende får en mest mulig effektiv reisehverdag.

Styret er opptatt av at AKT er organisert slik at det gir en best mulig effektiv og rasjonell drift.

Året har vært sterkt påvirket av fylkeskommunens arbeid med sammenslåing av tre fylker. Dette har også påvirket styrets arbeid, og videreføring av strategiarbeid og organisasjonsutvikling i AKT har vært stilt i bero på grunn av dette. Organisasjonen er likevel godt forberedt for endrede og nye oppgaver.

Styrets aktiviteter

Styret har i 2019 avholdt 6 styremøter og behandlet 58 saker. Det har vært gjennomført to kontaktmøter med fylkesutvalget.

I 2019 har styret og ledelsen hatt særskilt fokus på:

 • Økonomistyring
 • Beredskap og sikkerhet
 • Risikostyring og internkontroll
 • Utredning av reklamefinansiering
 • Ferdigstillelse av tre store prosjekter, hhv Kjul Bussanlegg, Leiraveien Bussanlegg og Oslo Bussterminal, i tillegg til flere mellomstore og mindre prosjekter
 • Forberedelser til fylkessammenslåing
Helse, miljø og sikkerhet

Et inkluderende arbeidsliv er en viktig sak for styret, likeledes at hovedtariffavtalen følges, og at foretaket har en våken holdning i forhold til sosial dumping og korrupsjon. AKT er tilknyttet Oslo kommunes avtale som følger: 
«Oslo kommune skal følge opp at leverandører etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Som et supplement og støtte til kommunens virksomheter har kommunen inngått avtale med revisjons- og konsulentselskaper. Dette er en avtale som offentlige virksomheter i hele landet har hatt anledning til å knytte seg til, som skal sørge for mer effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet».

Arbeidsmiljøet i AKT er godt og stabilt. Det er svært sjelden noen leverer oppsigelse, og summen av utviklingssamtalene gjennom året taler sitt klare språk om trivsel. Det ble i 2019 ikke prioritert fra Akershus fylkeskommune å gjennomføre medarbeiderundersøkelse, grunnet økte leveringer til fylkessammenslåing. AKT utførte heller ikke noen separat medarbeiderundersøkelse dette året.   

Vernerunder er gjennomført ved henholdsvis driftsavdelingen, Oslo Bussterminal og i administrasjonen. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial- eller miljømessig karakter. Sykefraværet i AKT var på 8,8 prosent for 2019. Langtidsfraværet (over 16 dager) lå på 5,7 prosent for 2019, mens korttidsfraværet (arbeidsgiverperioden) var på 3 prosent. Foretaket følger opp sykefraværet og legger til rette der det er mulig for å få folk raskere tilbake på jobb. Det er ikke oppgitt at det er arbeidsrelaterte forhold som ligger til grunn. Styret er opptatt av tett oppfølging av sykefraværet. 

Foretaket hadde 2019 52 ansatte, fordelt på henholdsvis 37 fast ansatte, 10 tilkallingsvikarer og 5 sommervikarer. Av de fast ansatte og tilkallingsvikarene, var det 16 kvinner og 31 menn, og gjennomsnittsalder var 48,8 år.

Ytre miljø

Styret er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. AKT sørger for å redusere utslipp til luft, grunn eller vann fra terminaler og bussanlegg. Ved stoppesteder, terminaler og bryggeanlegg er man opptatt av at det skal være rent, ryddig og trivelig, og alle skal føle seg trygge. Utstyr, møbler og installasjoner skal fungere. Trafikksikkerhet har høyeste prioritet, slik at personskader ikke skal forekomme. Forebygging av uønskede hendelser er en del av AKTs daglige virksomhet.

Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruket og belastningen på det ytre miljøet, i tråd med fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan og overordnede nasjonale mål. Det ble tidlig på året klart at det kommende storfylket Viken ville legge betydelig vekt på oppfølgingen av FN’s bærekraftsmål, hvilket foretaket begynte å forholde seg aktivt til løpet av 2019. Konkretiseringen av disse målene i hverdagen vil foretaket jobbe videre med framover i samråd med Viken fylkeskommune. Ruter la i 2019 ned et betydelig arbeid med implementering av bærekraftsmålene for sin virksomhet, som foretaket er velkomment til å benytte seg av. Foretaket deltok på flere workshops og samlinger i kollektivfamilien med FN’s bærekraftsmål som tema i året som gikk.

Økonomi

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2019 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten.

Årsregnskapet består av et driftsresultat og et investeringsresultat.

Drift

AKT hadde i 2019 en omsetning på 98 mill. kroner, som er 20 mill høyere enn året før. 

Hovedårsaken til økningen i omsetning skyldes flere anløp av busser ved Oslo Bussterminal, samt økt tilskudd i forbindelse med overtakelse av drift, vedlikehold og forvaltning av Leiraveien bussanlegg i 2019.  På Leiraveien Bussanlegg har det vært behov for betydelige vedlikeholdsarbeider i 2019.

Kostnadseffektivitet har vært et fokusområde de siste årene. Tabellen nedenfor viser at lønnskostnadene er relativt stabile, på tross av betydelig økt omsetning.

Akershus Fylkeskommunes overføring var på 77,8 mill. kroner, hvorav 31,6 mill. kroner var til dekning av investeringer.

Foretakets hovedfinansieringskilder er:

 • Salgsinntekter (47%)
 • Anløpsinntekter (45%)
 • Annen driftsinntekt (8%)

Driftsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på kr. 2 829 472.  Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes drift av Leiraveien bussanlegg og Kjul bussanlegg.

Investeringer

Leiraveien bussanlegg har vært det største prosjektet i 2019 med en total kostnad på ca. 41,3 millioner kroner (brutto) hvor investeringer utgjør 28,4 millioner kroner og vedlikehold utgjør 12,9 millioner kroner. Flere av de mindre prosjektene er tilpasning av terminaler til universell utforming.

Foretakets kontantbeholdning pr 31.12.2019 var på 35,3 mill. kroner i form av bankinnskudd.


Forutsetning for fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift

Årsresultat og disponeringer

Fra og med 2016 ble det innført ny beregningsmodell basert på selvkostprinsippet ved driften av Oslo Bussterminal. Anløpsavgiften ved Oslo bussterminal er ikke økt siden 1.7.17

Driften av øvrige terminaler gikk med overskudd på kr. 2 829 472.

Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for 2019.

Årets resultat, regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr. 2 829 472 foreslås disponert som følger:

Kr. 820 094 til disposisjonsfond

Kr. 2 009 378 til dekning av udekket merforbruk i investeringsregnskapet Investeringsregnskapet for 2019 legges frem med et udekket merforbruk på kr. 2 009 378.

Regnskapsmessig merforbruk tatt fra driften -2 009 378
Bruk av eget disposisjonsfond                                           – 1 136 582
Investeringsinntekter -34 717 368
Lysaker brygge – UU 44 860
Lørenskog BT – UU 1 589 423
Sandvika BT 228 982
El-bussladning Oslo BT 1 008 011
Kløfta BT – utredning UU 154 130
Sørumsand BT- utredning UU 218 410
Eidsvoll stasjon – utredning UU 128 679
Skedsmo BT – utredning 121 464
Sandvika – nytt overvåkningssystem 293 900
Årnes BT- modernisering og oppgr. UU – bygg 500 000
Eidsvoll stasjon- modernisering og oppgr. UU – bygg 300 000
Kløfta BT- modernisering og oppgr. UU – bygg 300 000
Eidsvoll verk BT- modernisering og oppgr. UU – utredning 114 507
Årnes BT- modernisering og oppgr. UU – utredning 130 026
Eidsvoll Verk BT-modernisering og oppgr. UU bygg 220 000
Nesoddtangen fendring 729 246
Sjåførfasiliteter i Vest 152 345
Leiraveien bussanlegg – kjørebaneløfter 1 188 732
Leiraveien bussanlegg- rehabilitering – vaskehall mm 1 262 333
Leiraveien bussanlegg- tilrettelegging for elektriske busser (Parkering i sør) 14 789 104
Leiraveien bussanlegg – tilrettelegging for leddbuss (Parkering i nord) 11 151 816
Kjernekapitalinnskudd AFPK 91 400
Investeringskostnader 34 717 368
Resultat 0