Strategi og organisasjonsutvikling

Strategiplan for Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) for 2018-2022 har vært retningsgivende, og plattformen for organisasjonsutviklingen i 2019. AKT sine ansatte har vært opptatt av å følge sine verdier: samhandling, seriøsitet, trygghet og fleksibilitet, både i sitt arbeid, og i endringsprosesser knyttet til overgangen til Viken fylkeskommune.

AKT vil være med på å bidra til å løse fremtidens klimautfordringer og skape et bedre samfunn. Foretaket har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng. Foretaket har valgt ut noen mål der man mener infrastruktur for kollektivtrafikken kan bidra å påvirke utviklingen positivt.

God helse

AKT tilrettelegger for at innbyggerne kan gå eller sykle til kollektivtransport der det er praktisk mulig, ved opprettelse av sykkelparkeringer og sykkelhotell i forbindelse med terminaler og knutepunkt. Det samhandles videre tett med de andre aktørene innen kollektivt og vei, for å synliggjøre terminalområder der det vil være hensiktsmessig å opprette eller utbedre gå- og sykkelvei. Videre ved å gjøre terminaler og stoppesteder mer innbydende, for å bidra til at folk ser kollektivt som mer attraktivt enn privatbil. Kollektivt er utslippsbesparende, og bidrar til bedre luftkvalitet. 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Arbeid, økonomisk vekst og fordeling motvirker fattigdom, og fremmer deltakelse og inkludering. Foretaket stiller krav til anstendige arbeidsforhold i prosjektene som gjennomføres og overfor leverandører.
AKT utvikler og oppgraderer sjåførfasilitetene på terminaler og endeholdeplasser, for å gi sjåførene en bedre og anstendig arbeidshverdag.

Innovasjon og infrastruktur

Det er stor satsing på kollektivtrafikk, noe som gjør at det er store forventninger fra våre samarbeidspartnere og kunder rettet mot AKT sine leveranser. AKT har fulgt opp med økt effektivitet, løftet kompetansen hos ansatte og økt krav til ledelse. Det jobbes kontinuerlig med digitalisering og effektivisering av foretakets IT-systemer.

Mindre ulikhet

Foretaket har arbeidet med universell utforming godt etablert. Det er implementert som en naturlig del av all prosjektering. Videre gjøres løpende utbedringer av eksisterende infrastruktur, for å øke tilgjengeligheten til kollektivtransport for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Bærekraftige byer og samfunn

AKT er med på å legge til rette for lavere utslipp ved el-infrastruktur ved bussanlegg og ved å tilrettelegge for at flere skal velge kollektivt, samt kunne sykle eller gå til buss og ferge.

Stoppe klimaendringene

Foretaket utvikler terminaler og stoppesteder til å bli mer innbydende, for at innbyggerne skal oppleve kollektivt som mer attraktivt enn privatbil. Kollektivt er utslippsbesparende, og bidrar til bedre luftkvalitet. 
Eksempler på klimatiltak fra foretakets prosjektering av bussanleggene: oppsamlingssystem for spill og kjemikalier, tatt opp gamle ståltanker, opprettet vaskehall for buss for hele 80-85% vannbesparelse, opprettet el-infrastruktur. Videre en rekke mindre tiltak, som etablering av kjøremønster som hindrer tomgangskjøring og oppføring av tilstrekkelig tak over bussparkering for å hindre riming på bussrutene og derved fjerne behovet for oppvarming av bussene før kjøring. AKT er med på å legge til rette for lavere utslipp ved el-infrastruktur ved bussanlegg og ved å tilrettelegge for at flere skal velge kollektivt, samt kunne sykle eller gå til buss og ferge. 

Samarbeid om målene

For å lykkes i arbeidet med bærekraftsmålene, må foretaket samarbeide godt med aktuelle aktører tilknyttet kollektivtrafikken. Avdelinger i Viken FK, Ruter, næringsliv, operatører og de reisende er blant de viktige samarbeidspartnere til AKT.

Kompetanseutvikling 

AKT praktiserer løpende kompetanseutvikling, og ansatte samarbeider tverrfaglig og har deltatt på ulike på kurs og opplæring blant annet innen sikkerhet og beredskap, kundeservice og kommunikasjon. Det ble høsten 2019 gjennomført en fellessamling for alle ansatte hvor man jobbet videre med temaene kundeservice og kommunikasjon, mens teamledere deltok på KS sitt lederprogram.

Kommunikasjon

God kommunikasjon er avgjørende for å skape tillit, både internt og eksternt. Internt med ansatte og eksternt med våre kunder og samarbeidspartnere. AKT benytter ansattportal (intranett), internkommunikasjonsverktøyene Motimate og Motimate Training, samt e-post for å informere og holde dialog mellom medarbeiderne. I tillegg holdes fysiske møter, allmøter og avdelingsmøter.

Foretaket har ellers websiden www.kollektivterminaler.no hvor det løpende deles informasjon om aktiviteter i AKT.


AKT sine støttesystemer

Foretaket benyttet i året som gikk flere av de samme støttesystemene som Akershus fylkeskommune. Dette omfatter områdene IT, administrasjon, regnskap og arkiv.
AKT benyttet Agresso, som var fylkeskommunens lønns- og regnskapssystem, saksbehandlings- og arkivsystemet Ephorte, og WebCruiter rekrutteringsverktøy.

I tillegg benytter AKT:

  • CIM: et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap, som mange av de store offentlige aktørene benytter. AKT samarbeider blant annet tett med Ruter med hensyn til CIM.
  • Motimate. Et kommunikasjons- og læringsverktøy som er tilgjengelig for alle ansatte i to enkle mobilapper. Motimate brukes som effektiv internkommunikasjon, kulturbygging, forenkling av arbeidsoppgaver, engasjerende trening samt i opplæringsøyemed ved nyansettelser.
  • Bemanningssystemet Visma Gatsoft  
  • FDV- systemet Famac