Prosjekt

Samhandling

AKT og de øvrige medlemmene av «kollektivfamilien» har nytte og glede av en tett og god samhandling, som er en forutsetning for å få jobbet effektivt og målrettet. Kollektivtilbudet til innbyggerne vil alltid være resultatet av felles innsats fra de forskjellige aktørene.

Månedlige samhandlingsmøter er videreført fra 2018 mellom SVRØ, Ruter, Afk samferdsel og AKT. Møtene egner seg meget godt for å holde hverandre informert og involvert på tvers av fagfelt, og ut over egne prosjekter og drift.

Viktigheten av å være samkjørt på hva målene er, og dra i samme retning for å sikre effektiv utnyttelse av disponible midler kan ikke overdrives. AKT vil aktivt fortsette å bidra til dette.

Organisering

Avdelingen har ansvaret for alle ledd i forbindelse med forvaltning av kollektivterminaler og bussanlegg: planlegging, utvikling, koordinering, prosjektering, konkurranseutsetting, anskaffelse, prosjektgjennomføring, leverandøroppfølging og overlevering til driftsavdelingen.

Modernisering Oslo Bussterminal

Akershus KollektivTerminaler FKF moderniserte 2018/2019 Oslo Bussterminal på oppdrag fra terminalens eier, Vaterland Bussterminal AS, med ferdigstillelse 1.juli 2019.

Kontraktsignering med AF-Gruppen AS ble gjort 14/6-2018, og byggestart var oktober 2018. Kostnadsrammen på 60MNOK ble overholdt.

«Endelig har bussterminalen blitt et hyggelig møtested», konstaterte byrådsleder Raymond Johansen under den offisielle åpningen av den oppgraderte bussterminalen. Det etterlengtede ansiktsløftet ble gjennomført mens terminalen var i full drift.

Rambøll leverte prosjekt- og byggeledelsen, og den planlagte gjennomføringen med AF Gruppen som totalentreprenør ble overlevert som planlagt med hensyn på tid, kostnader og kvalitet. Kostnadsrammen var på 60MNOK.

Det var et sammensatt og komplisert prosjekt med mange spennende elementer og aktører. Det var et svært godt samarbeid mellom aktørene underveis. I løpet av prosjektet ble blant annet følgende oppgradert:

 • Nylandsbrua har blitt ny himling på teminalen, mellom Galleri Oslo, med Akerselva under. Dette er visst det eneste stedet i Europa hvor en riksvei benyttes som himling i ett bygg. Det er også lagt nytt terrazzogulv i HUB.
 • AKT ansatte har fått helt nye kontorer og oppholdsrom.
 • De reisende har fått nye toaletter. Det er også nye HC toaletter og stellerom.
 • Nye glassfasader gir bedre inn- og utsyn og bidrar til bedre lysforhold i terminalen.
 • Nye vindfang bidrar til bedre flyt av passasjerer og et mer klimavennlig oppholdsrom.
 • Nytt infopunkt i HUB for bedre og raskere kundeservice til de reisende.
 • Sjåførfasiliteter er oppgradert i form av nyoppføring med egne toaletter og spise- oppholdsrom.
 • Det er undertegnet en 10 års leieavtale med leverandøren BIT for kafédrift i helt nytt areal.
 • ITV anlegget er oppgradert til helt ny standard.

Det har vært tett samarbeid med Ruter underveis for full oppgradering av digital og analog skilting på hele terminalen.

Det sentrale knutepunktet er i sin nye form et helt nytt byrom som inviterer til opphold og stimulerer til bruk av kollektivløsninger.

Øvrige prosjekter

I året som gikk, la foretaket ned mye arbeid blant annet i følgende prosjekter: 

 • Vurderinger rundt forprosjekt fremtidig utnyttelse av Lillestrøm Bussterminal der beregninger viset at man kan bygge mer enn 45 000 kvm over terminalen. Flere tunge interessenter er på banen.   
 • Våren 2019 ble oppgraderingen av Sandvika bussterminal ferdigstilt med tanke på kjøreareal, publikumsareal, snøsmelteanlegg og drenering av overflatevann til en kostnad på ca 7 MNOK godt innenfor budsjettrammen på 12 MNOK. 
 • Utredning vedrørende optimal utnyttelse av Bekkestua bussterminal presentert Plan med inntil 120 boliger over bussterminalen ble utredet, med en antatt markedsverdi på 150-200MNOK ifølge Union Analyse. AFK sendte bestilling til AFK Eiendom november 2019 for videre utredning med AKT som innspillpartner

Nye Ski bussterminal inngår i utbyggingen av den nye Follobanen og nye Ski stasjon. AKT sin oppgave er å ivareta og sikre bussterminalfunksjonen i utbyggingen, inkl. trafikkforhold, bussregulering, passasjerer, både utbyggingsmessig og i et driftsperspektiv. Prosjektet skal stå

 • Nesodden terminalbygg mulighetsstudie for modernisering av anlegget med stor cafe og forbedret logistikk og venterom for reisende. To alternativer vurderes videre i prosessen, og kostnadsbildet er ca 10 MNOK.
 • UU utredning for utbyggings/moderniseringsbehov på 13 bussterminaler i Akershus er ferdigstilt.
 • En større utbygging av Lørenskog bussterminal ble ferdigstilt i desember 2019. Dette omfatter hovedsakelig oppgradering av universell utforming.

Utredning laget om sjåførfasiliteter ifm anbud Vest. Det ble benyttet 21 MNOK ifm med anbud Romerike, og Vest anbudet med desto flere pauserom forventes derfor å bli desto mer omfattende.

Bussanlegg

Kjul Bussanlegg

Sommeren 2018 ble reguleringsplanen for et nytt bussanlegg for 60 busser vedtatt av Nittedal Kommune. I løpet av juli ble gammelt anlegg revet, og i august ble det skrevet entreprenøravtale med Areal Bygg AS, og komplett nytt anlegg ble kostnadsberegnet til 100 MNOK. Det var et gammelt nedslitt anlegg med gamle ståltanker som ble revet, nyoppført og totalt omskiftet til miljømessig 0g fremtidsrettet anlegg – et av de mest moderne i landet.

Leiraveien Bussanlegg

Anlegget ble kjøpt av Akershus Fylkeskommune i mars 2017. Store oppgraderinger har blitt foretatt i 2018 og 2019, og når ny vaskehall ferdigstilles våren 2020 er det investert ca 120 MNOK til forbedret standard, slik at anlegget nå vil fremstå som et av landets fremste bussanlegg. AKT er byggherre for ombyggingen. Et av landets største EL-buss prosjekter med lading for 22 EL-busser er en del av denne utbyggingen. Videre er anlegget tilrettelagt for leddbusser, nytt tak, nye tanker og porter, gulv og garderober samt ny kjørebaneløfter for EU-godkjenning av verkstedet., og to nye vaskemaskiner som vil redusere vannforbruket med 80%, en stor tankbil pr dag! Anlegget er dimensjonert for ca 150 busser, har en størrelse på ca 38000 kvm og er godt plassert i forhold til sitt ruteområde.

Brukeropplevelse og universell utforming

I tiden som kommer blir Universell Utforming et enda større satsingsområde for AKT.

LMR arkitekter har under utarbeidelse en rapport om nødvendige UU tiltak på 13 bussterminaler med en kostnadsramme på 3,9MNOK for analysen.  Det er budsjettert med en oppgraderingskostnad på ca 4 MNOK pr terminal, slik at over en fireårs periode vil AKT totalt investere ca 50 MNOK for denne UU oppgraderingen som også omfatter sykkelparkering.  Dette vil innebære et betydelig løft for å bringe standarden opp på et tilfredsstillende nivå for alle våre reisende. Arbeidet er også påvirket av at Ruter for å kunne frakte flere passasjerer i stadig større utstrekning benytter seg av busser med boggi (doble jul bak) som er 15 meter lange i istedenfor 12 meter busser som til nå har vært mest utbredt. De fire første terminalene som ble oppgradert i 2019, er Kløfta BT, Eidsvoll Stasjon, Årnes BT og Eidsvoll Verk BT.

I alt planarbeid ved overtagelse og oppføring av nye terminaler og stoppesteder for både båt og buss, står hensynet til tilretteleggingsbehov i fokus.

Prosjektoversikten des. 2019

I 2019 ferdigstilte AKT 20 prosjekter.

Verdien på prosjektoversikten lå på ca. 100 MNOK i 2019.