Årsregnskap

Økonomisk oversikt drift

Regnskap        2019 Revidert    budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap       2018
Driftsinntekter:
Brukerbetalinger 0 0 0 0
Andre salgs- og leieinntekter -41 602 393 -42 521 000 -42 521 000 -41 182 856
Overføring med krav til motytelse -56 337 875 -46 697 000 -46 697 000 -42 013 943
Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 0
Sum driftsinntekter -97 940 268 -89 218 000 -89 218 000 -83 196 799
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter 22 916 632 24 006 832 24 006 831 21 941 150
Sosiale utgifter 7 478 134 7 766 474 7 766 475 6 797 001
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod. 56 615 898 57 804 694 57 804 694 46 487 255
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteprod. 0 0 0 0
Overføringer 8 800 184 0 0 5 073 019
Avskrivninger 3 009 506 0 0 3 066 092
Sum driftsutgifter 98 820 354 89 578 000 89 578 000 83 364 517
BRUTTO DRIFTSREULTAT 880 086 360 000 360 000 167 718
Finansinntekter:
Renteinntekter og utbytte -701 516 -370 000 -370 000 -462 570
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -701 516 -370 000 -370 000 -462 570
Finansutgifter:
Renteutgifter og låneomkostninger 1 464 10 000 10 000 289
Tap finansielle instrumenter 0
Avdrag på lån 0 0 0 0
Utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 1 464 10 000 10 000 289
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -700 053 -360 000 -360 000 -462 282
Motpost avskrivninger -3 009 506 0 0 -3 066 092
NETTO DRIFTSRESULTAT -2 829 472 0 0 -3 360 655
Interne finanstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -3 360 655 -3 360 655 0 -839 843
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -3 360 655 -3 360 655 0 -839 843
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 576 301
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 3 360 655 3 360 655 0 263 542
Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 0 0
Sum avsetninger 3 360 655 3 360 655 0 839 843
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 2 829 472 0 0 3 360 655
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 0 0 0 0
Økonomisk oversikt, investering
Regnskap       2019 Revidert    budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap       2018
Inntekter:
Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse -33 129 859 -36 514 340 0 -5 229 618
Statlige overføringer 0 0 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0
Sum inntekter -33 129 859 -36 514 340 0 -5 229 618
Utgifter:
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. 34 625 968 37 701 388 0 5 322 570
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 0 0 0 0
Overføringer 1 558 451 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 36 184 419 37 701 388 0 5 322 570
Inntekter fratrukket utgifter 3 054 559 1 187 048 0 92 952
Finanstransaksjoner:
Avdragsutgifter 0 0 0 0
Utlån 0 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 91 400 0 0 76 600
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) 0 0 0 576 301
Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0
Sum finanstransaksjoner 91 400 0 0 652 901
Finansieringsbehov 3 145 959 1 187 048 0 745 853
DEKKET SLIK:
Bruk av lån 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert (regnskapsm. mindreforbr.) 0 0 0 0
Overføring fra driftsregnskapet 0 0 0 -576 301
Bruk av disposisjonsfond -1 136 582 -1 187 048 0 -169 552
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0 0 0 0
Sum finansiering -1 136 582 -1 187 048 0 -745 853
Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) 0 0 0 0
Udekket (regnskapsmessig merforbruk) -2 009 378 0 0 0

Investeringsoversikt 2A

Tall i kroner Regnskap       2019 Revidert    budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap     2018
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 36 184 419 37 701 388 0 5 322 570
Utlån og forskutteringer 0 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 91 400 0 0 76 600
Avdrag på lån 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 576 301
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 36 275 819 37 701 388 0 5 975 471
FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler 0 0 0 0
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -1 558 451 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -31 571 408 -36 514 340 0 -5 229 618
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -33 129 859 -36 514 340 0 -5 229 618
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -576 301
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -1 136 582 -1 187 048 0 -169 552
Sum finansiering -34 266 441 -37 701 388 0 -5 975 471
Udekket / Udisponert 2 009 378 0 0 0
Balanse 31.12.2019
Saldo UB Saldo IB
Anleggsmidler 73 174 808 62 204 045
Faste eiendommer og anlegg 0 0
Utstyr, maskiner og transportmidler 27 343 362 22 755 007
Utlån 0 0
Aksjer og andeler 228 100 136 700
Pensjonsmidler 45 603 345 39 312 337
Omløpsmidler 64 699 869 57 484 789
Kortsiktige fordringer 28 847 685 21 110 047
Premieavvik 560 916 245 019
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse/bank/post 35 291 268 36 129 723
Sum eiendeler 137 874 677 119 688 833
Egenkapital -56 010 257 -49 335 411
Disposisjonsfond -23 665 438 -21 441 365
Bundne driftsfond 0 0
Ubundne invest.fond -44 419 -44 419
Bundne invest.fond 0 0
Regnskapsmessig mindreforbruk -2 829 472 -3 360 655
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i investeringsregnskapet 0 0
Udekket i investeringsregnskapet 2 009 378 0
Kapitalkonto -31 480 306 -24 488 973
Endring i regnskapsprinsipp drift 0 0
Endring i regnskapsprinsipp investering 0 0
Langsiktig gjeld -52 760 968 -48 781 538
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Pensjonsforpliktelse -52 760 968 -48 781 538
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 0 0
Kortsiktig gjeld -29 103 452 -21 571 884
Kassekreditt 0 0
Annen kortsiktig gjeld -28 920 756 -21 394 652
Premieavvik -182 696 -177 232
Sum EK og gjeld -137 874 677 -119 688 833