Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøet i foretaket er meget godt, og det er få som slutter.

Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets administrasjon. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial eller arbeids-/miljømessig karakter.

Foretaket er en IA-bedrift og benyttet sin NAV IA rådgiver og bedriftshelsetjeneste etter behov. AKT har avtale med Salutis HMS senter AS.

Medarbeiderundersøkelse

Det var ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2019. Siste gang var i 2018. Grunnet overgang til Viken blir neste medarbeiderundersøkelse gjennomført i 2021.

Sykefravær

Sykefraværet i AKT var på 8,8 prosent for 2019. Langtidsfraværet (over 16 dager) lå på 5,7 prosent for 2019, mens korttidsfraværet (arbeidsgiverperioden) var på 3 prosent. AKT følger opp sykefraværet og legger til rette der det er mulig for å få folk raskere tilbake på jobb. Det er ikke oppgitt at det er arbeidsrelaterte forhold som ligger til grunn.

AKT er opptatt av et godt arbeidsmiljø og temaet er gjenganger på dagsorden, både daglig og på fellesmøter.

Sikkerhet og beredskap

Styringssystem for sikkerhet og beredskap (CIM) er et systemsom som er utviklet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsrutiner er overført til tiltakskort, varslingslister etc., som benyttes i CIM. Systemet fungerer som et samlet system ved krisehendelser. AKTs CIM er koblet opp mot Ruters informasjonssentral IOSS, slik at Ruter blir varslet av vår kriseledelse ved krisehendelser. Brannvarslingssentralen hos AKT er også koblet direkte mot Ruter IOSS slik at de kan omdirigere bussene bort fra terminalen. Systemet brukes også i det daglige til informasjonsdeling på Oslo bussterminal

Annenhver måned var det gjennomført møter med Securitas hvor tema var gjennomgang av Securitas sikkerhets- og krisehåndteringsrutiner ved Oslo bussterminal.

I mars gjennomgikk utvidet ledergruppe i AKT et heldagskurs i beredskap og kriseledelse. Kurset var i regi av Sikkerhetsledelse AS, som primært består av tidligere politifolk. Kurset besto i en simulert krisehendelse, der hver enkelt ble tildelt oppgaver og måtte håndtere hendelser og henvendelser fra media, pårørende, politi, ambulanse m.m., og ga et svært realistisk bilde av hvordan en krisesituasjon kan forløpe seg.  

I april arrangerte Ruter sin årlige beredskapskonferanse. Konferansen er et nyttig forum for alle som jobber innenfor samferdsel og infrastruktur, og setter fokus på faktiske hendelser, hvordan disse ble håndtert og hvilken lærdom som ble gjort.

Denne våren arrangerte også det kommende Viken fylkeskommune en samling for de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. Målsetningen var å kartlegge beredskapsrutiner og skape et felles beredskapssystem.