Drift

Organisering
Drift av holdeplasser

Driftsavdelingen har gjennom hele 2019 driftet alle holdeplasser langs fylkesveier i Follo, Asker og Bærum. Til sammen seks personer har ivaretatt vask og vedlikehold, samt søppeltømming ved holdeplassene. Skadeutbedring og oppgradering har blitt utført av det samme mannskapet. Søppeltømming har blitt utført to ganger pr uke og rengjøring har blitt utført annenhver måned. Alle leskur har blitt gått over for å vurdere tilstand og oppgraderingsbehov. Skur med skader og elde/slitasje har blitt reparert og fornyet. Tremiljøskur med falmet maling har blitt malt opp. Det store vedlikeholdsetterslepet er for det meste hentet inn, men enkelte gamle utdaterte leskur bør fornyes. SVRØ skiftet ut noen skur i Follo i løpet av året. I Follo, Aker og Bærum er det til sammen 1079 holdeplasser.

I Bærum hadde SVRØ en avtale om reklamefinansiering av 46 leskur med selskapet Clear Channel Norway AS. Denne avtalen overtok AKT ansvaret for pr 1/9 2018. Avtalen utløp pr 31/12 2018 og tilstanden på de 46 leskurene bar preg av manglende vedlikehold. Gjennom første halvår 2019 ble det gjennomført et oppgraderingsprosjekt der Clear Channel oppgraderte samtlige leskur for egen regning. Leskurene fremstår nå i god stand.

Den 1/9 2019 overtok AKT drifts- og forvaltningsansvaret for alle holdeplasser langs fylkesveier i området betegnet av SVRØ som Romerike vest. Dette inkluderer i grove trekk området vest for E6, med tillegg av Jessheim. Området består av 650 holdeplasser, slik at det samlede antallet holdeplasser under AKTs ansvar nå er 1729. Det ble rekruttert tre nye medarbeidere til å ivareta driften av Romerike vest, og det ble umiddelbart igangsatt et større oppgraderingsarbeid for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet også her. Dette arbeidet pågår fortsatt. Antallet nye terminaler overtatt i Romerike vest er tre stk. Disse er Skedsmokorset, Ask og Jessheim.  

Driftsteamet ved tre av dem. Sittende foran; Titomir Vujic, bak til venstre Susan Nejkov og Bjørn Ivar Drevsjø.

Sjåførfasiliteter

Det ble i løpet av sommeren 2019 utplassert 15 midlertidige toaletter på Romerike. Disse er til bruk for bussjåfører, og AKT har drifts- og forvaltningsansvaret. I tillegg overtok AKT tre permanente toalettinstallasjoner. To av disse ble etter behov oppgradert, Kongsskog og Nannestad, og samtlige 18 toaletter har blitt rengjort tre ganger pr uke. I løpet av 2020 vil de 15 midlertidige toalettene bli skiftet ut med permanente nyetablerte fasiliteter. Sjåførfasilitetene i Sandvika ble også grundig oppgradert høsten 2019.

Oslo Bussterminal

Trafikkveksten ved terminalen ble også i 2019 svært høy. Antallet anløp økte med i underkant av 12% og overskuddet fra driften ble på så mye som MNOK 9. Anløpsavgiften ble holdt uforandret gjennom hele året. Sist gang denne ble oppjustert var 01.07.2017. Det har m.a.o blitt vesentlig rimeligere for busselskapene å benytte seg av Oslo bussterminal som anløpssted. Det store overskuddet skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og kostnadsstyring, samt økt trafikk.

Etter oppgraderingen av terminalen som var ferdig sommeren 2019, opplever vi et vesentlig bedre arbeidsmiljø for de ansatte og vi opplever at trivselen er stor. Kundevertene har fått et nytt skrankeområde og det er installert økt kapasitet på lys, luft og varme. De ansatte har fått nye dusj- og garderobefasiliteter og det er bygget nye toaletter, nytt spiserom og nye kontorer for terminalledelsen. Oppgraderingen oppleves som et stort løft når det gjelder trivsel og arbeidsmiljø, samt at vi opplever at publikum og de reisende er svært positive til de endringer som har skjedd.

Det nye bevertningstilbudet BIT café med tilhørende sitteområde har blitt svært populært. Leietaker og driver av caféen melder at resultatene for driften er høyere enn budsjettert.

Parallelt med oppgradering av terminalen ble hovedinngangspartiene i øst, vest og syd oppgradert. De nye inngangene er tydelig skiltet og markert med god belysning. Det er også montert opp et stort logoskilt mot Schweigaardsgate og samlet sett har dette medført et stort løft eksteriørmessig for Oslo bussterminal.

Sommeren 2019 ble det kjøpt inn og montert 8 nye og større informasjonsskjermer for de reisende. Trafikksystemet som viser ankomster og avganger ble også visuelt oppgradert, slik at informasjonen mot publikum nå er mer lettfattelig og av vesentlig høyere kvalitet.

Samtlige ryggekameraer og skjermer ved perronger i nord ble også skiftet ut i 2019, slik at alle sjåfører som skal rygge ut fra plattform, kan gjøre dette på en god og sikker måte og ha maksimalt godt utsyn bakover. Belysningen rundt hele terminalen ble også skiftet ut og forsterket, slik at sjåførene har gode opplyste og trygge områder å manøvrere i.

Mix kiosken i avgangshallen fikk nye eiere i 2019, Norgesgruppen, og disse valgte å oppgradere hele kiosken, slik at også denne fremstår i ny og moderne drakt. Kiosken leverer varer og tjenester som ikke konkurrerer med cafeen og vise versa. Mix kiosken ved Oslo bussterminal er den Mix kiosken med høyest omsetning i Norge.

Toalettfasilitetene ved Oslo bussterminal var svært nedslitt, men etter oppgraderingen tilbyr terminalen nye, lyse og romslige fasiliteter for herrer og damer separat. Det er også bygget 2 separate HC toaletter.

Bussanlegg

Kjul bussanlegg

Sommeren 2019 sto nye Kjul bussanlegg ferdig og Norgesbuss flyttet inn. Anlegget oppleves som svært moderne og velfungerende.


Leiraveien bussanlegg

Foretakets største bussanlegg i Leiraveien 12 på Lillestrøm har gjennomgått en større oppgradering i 2019. Anlegget var gammelt og nedslitt og det meste hadde behov for fornying og modernisering. En lang rekke tiltak er gjennomført, bl.a. nytt tak, nye porter, nye dieseltanker, ny ventilasjon, nye garderobe og sanitærfasiliteter, oppmaling av flater m.m., og anlegget er nå et modernisert bussanlegg med bl.a. ladeinfrastruktur for EL-busser. Det er fortsatt en god del moderniseringstiltak som må gjennomføres i 2020, der det største enkelttiltaket er ny vaskehall.

Lillestrøm bussterminal

Første juli 2019 ble trafikklederfunksjonen ved Lillestrøm bussterminal avviklet. Tjenestene ble i altfor liten grad benyttet og det var ikke lenger grunnlag for å opprettholde bemanning av terminalen. De ansatte ble overflyttet til Oslo bussterminal og fikk tilbud om tilsvarende stilling der. Avviklingen har forløpt uten større problemer eller utfordringer.

Reklameavtale i Bærum

I mars utlyste AKT en anskaffelse for reklamesalgstjenester i Bærum på 46 leskur, samt Sandvika bussterminal på til sammen 100 reklameflater. Disse er bakbelyste reklamekasser med glassfront, der det monteres inn plakater av papir. Basert på de tilbud foretaket mottok, ble det i april signert en avtale med medieselskapet Clear Channel Norway AS. Det ble omsatt reklame for drøyt MNOK 1,7 på denne avtalen i løpet av 2019.


Vestbygata og lagerfasiliteter

Med bakgrunn i økt aktivitet og nye ansvarsområder, meldte det seg i 2019 et behov for større service- og lagerfasiliteter. Utleier av våre eksisterende fasiliteter hadde kapasitet til å leie oss et større areal og det ble derfor inngått en ny og forlenget avtale med oppstart 01.09.2019. Foretaket disponerer nå et areal som også vil dekke et forventet økt aktivitetsnivået.


IT løsninger

AKT jobbet gjennom store deler av fjoråret med å effektivisere trafikkstyringssystemet for OBT og de fleste terminalene. Trafikk legges inn manuelt og dette tar mye tid og ressurser. Etter mye tilpasninger og forberedelser ble denne funksjonen automatisert for de eksterne terminalene, ved at all planlagt Rutertrafikk nå importeres direkte fra Entur, norsk reiseplanlegger. For OBT vil tilsvarende omlegging skje pr februar 2020. Endringen medfører en stor besparelse i arbeidstidsressurser.

ITV

AKT har kameraovervåkning på mange av de eksterne terminalene og spesielt ved OBT, der sikkerhet er en svært viktig faktor. Enkelte av ITV-anleggene var utdatert og modne for utskifting. Høsten 2019 ble det installert nytt ITV anlegg ved terminalene Oslo, Sandvika, Lysaker brygge og Fornebu brygge. Anlegget som er installert er topp moderne og representerer det beste av hva man i dag kan forvente av et overvåkningssystem. Dette gir økt sikkerhet for de reisende, våre ansatte og busselskapene. Securitas, vår leverandør av sikkerhetstjenester, har tilgang til det samme anlegget. Politiet henvender seg ofte til AKT med ønske om å få oversendt video og bilder når hendelser har oppstått. Dette var ikke alltid like enkelt å levere på tidligere, men med nytt ITV system, tilfredsstiller vi politiets ønsker og vi har allerede fått annerkjennelse og bekreftelse på at de er svært fornøyde med kvaliteten på det vi nå kan levere dem av overvåkningsbilder og video.

Kundeservice Oslo Bussterminal

Det har i løpet av året blitt gjennomført 2 kurssamlinger med fokus på kundeservice og kundepleie. Kursene har blitt gjennomført i samarbeid med Vy (NSB) og deres opplæringsansvarlig for kundepleie. Den første samlingen inkluderte kundevertene ved Oslo Bussterminal, mens den andre samlingen inkluderte alle ansatte. Vi opplever at samlingene har hatt stor verdi og har skapt stor entusiasme blant de ansatte. Kundeverttjenesten har fungert svært bra gjennom hele året og vi får mange positive tilbakemeldinger fra publikum på den tjenesten som blir levert.     


Sikkerhet og beredskap

AKT har et kontinuerlig fokus på sikkerhet og beredskap og arrangerer egne samlinger for de ansatte, samt deltar på konferanser og samlinger i regi av andre.

I januar ble det gjennomført en samling for alle ansatte ved Oslo bussterminal i samarbeid med vår leverandør av sikkerhetstjenester, Securitas. Tema var sikkerhets- og krisehåndteringsrutiner. Målsetningen var å bli mer samkjørt med sikkerhetsselskapet i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå.